NO SV EN

Etik, integritet och compliance

På Goodtech har vi en höga etisk standard i vår affärsverksamhet. Detta är fastställt i våra övergripande etiska riktlinjer. Goodtechs överordnade riktlinjer och uppförandekod är i linje med jämställdhet och diskrimineringslagens syfte att främja jämställdhet, säkerställa lika möjligheter och rättigheter samt förhindra diskriminering på grund av kön, etnicitet, nationellt ursprung, härkomst, språk, religion och tro.

Koncernen har nolltolerans mot korruption, inklusive utpressning och mutor, och arbetar aktivt för att detta inte ska inträffa. Koncernens etiska riktlinjer beskriver integritet, anseende och eventuella intressekonflikter, inklusive relationen mellan anställda, kunder och leverantörer

Goodtechs etiska riktlinjer gäller alla anställda och alla som agerar på uppdrag av Goodtech. Vi ställer samma krav på våra underleverantörer. För att tydliggöra vad Goodtech förväntar sig av våra samarbetspartners och leverantörer har separata riktlinjer för etisk handel tagits fram som täcker grundläggande krav för mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö.

Koncernen har etablerade varslingsrutinerr och uppmuntrar till aktiv användning av varslingssystemet vid misstänkta brott mot lagstiftning och branschstandarder samt överträdelser av riktlinjer både hos Goodtech och hos våra kunder, partners eller leverantörer. Anmälan kan göras anonymt via en aviseringsportal, även direkt till styrelsen.

Läs mer om integritet här.

Insynslagen

Goodtech genomför due diligence-bedömningar av sin leverantörskedja i enlighet med kraven i Insynslagen §4 i. Det betyder att vi

 • Kartlägger och bedömer faktiska och potentiella negativa konsekvenser relaterade till
  • Vilka råvaror som behövs för att producera den produkt som företaget köper och/eller säljer
  • Där varorna produceras
  • Hur varorna produceras
  • Om leverantören verkar i en bransch som är särskilt utsatt för kränkningar av mänskliga rättigheter
 • Utifrån vår kartläggning genomförs en kontinuerlig riskbedömning av försörjningskedjan
 • Genomför besök och revisioner av de leverantörer med högst risk. Minst 2 leverantörer måste granskas per år.
 • Om resultatet av revisionen tyder på det, genomförs åtgärder och uppföljning.

Code of Conduct