Compliance

Goodtech ska driva en affärsverksamhet som håller hög etisk standard och baseras på öppen och ärlig konkurrens. Vi ska ha en öppen kultur och regelbundet diskutera etiska dilemman med anställda.

Uppförandekoden är viktig för att bygga upp förtroende, lojalitet och ansvarsfullt agerande i Goodtech.

Uppförandekodens syfte är också att skydda Goodtech, anställda och förtroendevalda mot anklagelser om oetiskt beteende.

Dessa riktlinjer kommer också att förhindra brott och negativa ekonomiska, juridiska eller ryktesmässiga konsekvenser för Goodtech.

Alla anställda och alla andra som representerar Goodtech ska:

 • Agera med integritet och ta ansvar för sina handlingar
 • Bete sig ärligt och ansvarsfullt gentemot alla de kommer i kontakt med
 • Följa lagar och förordningar i alla sammanhang, och ha nolltolerans för:
  • korruption och mutor
  • penningtvätt, illegalt arbete och olaglig anställning
  • diskriminering och kränkningar av de mänskliga rättigheterna
 • Vara lojal mot Goodtech och alltid agera i Goodtechs bästa intresse.
 • Följa Goodtechs Uppförandekod och de interna instruktioner som ges för det arbete som utförs.
 • Anmäla eventuella misstänkta överträdelser av lagar och branschnormer, och brott mot etiska riktlinjer både inom Goodtech och hos våra kunder, partner och leverantörer.

Kontakt

Margrethe Hauge

Koncernchef / CEO

+47 957 96 920

E-post

Vision

Førstavalet för industriell effektivitet

Affärsidé

Vi utvecklar och levererar projekt, tjänster och produkter för industri, energi, miljö och infrastruktur som skapar värde för våra kunder.