NO SV EN

Bolagsstyrning och bolagsstämmor

Bolagsstyrning

Goodtech ASAs principer för bolagsstyrning ska lägga grunden för långsiktigt värdeskapande till gagn för aktieägare, anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ och hålls normalt i april. Styrelsen, Goodtechs ledning och revisor är närvarande vid bolagsstämmorna.

Styrelsen kallar till bolagsstämman med minst tre veckors varsel till samtliga aktieägare på den adress som är registrerad i Värdepapperscentralens aktieägarregister. Aktieägarna måste anmäla sin närvaro till bolaget senast två dagar före bolagsstämman för att ha rätt att närvara.

Vårt arkiv för bolagsstämmor finns här.

Urvalskommitté

Goodtechs valberedning rekommenderar till  bolagsstämman aktieägarnas kandidater till styrelsen och valberedningen. Valberedningen  nominerar kandidaterna utifrån fastställda kriterier och egna instruktioner fastställda av bolagsstämman.

För valperioden 2022-2023 har valnämnden följande sammansättning:

  • Stig Grimsgaard Andersen (ledare)
  • Terje Thon (medlem)
  • Eivind Devold (medlem)

Valberedningen önskar ta del av aktieägarnas eventuella input och förslag på kandidater innan valberedningen lämnar sina rekommendationer för val av ledamöter till styrelse och valberedning. Om du önskar lämna ett förslag till valnämnden kan du skicka ett e-postmeddelande till valnämndens kansli. Förslagen ska innehålla namn, bostadsort, nationalitet och ett kort CV.

Förslag skickas till:
Goodtech ASA, valberedningens sekretariat
PB 6578 Etterstad
0607 Oslo
e-post: post@goodtech.no